Projekty UE

Better Media Solutions realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2023 – 2024
Celem projektu jest Wprowadzenie platformy Better Media Suite na rynek Stanów Zjednoczonych do 16.10.2024 r oraz podpisanie min. 1 kontraktu handlowego na rynku Stanów Zjednoczonych do 16.10.2024 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Better Media Solutions na rynku Stanów Zjednoczonych.

Całkowita wartość projektu: 72 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 72 000,00 PLN